?

Log in

No account? Create an account
the toothbrush of my life - La Petite Mort — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

the toothbrush of my life [Oct. 17th, 2009|05:31 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]
[Current Music |the tammys-egytian shumba]

Photobucket


Photobucket

Photobucket

Photobucket

[puss så får du en suss]
LinkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2009-10-28 10:51 pm (UTC)
omfg for en fantstisk tannbørzte..hvor hvor får man tak i en sånn?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2009-10-30 03:46 pm (UTC)
overalt. de er litt gjemt blandt tusenvis av stygge blomstermønster bare.

standard tannbørster fra jordan også står det "design winner" med store bokstaver på dem.

jeg kjøpte min fjerde i dag. dette er tannbørsten i mitt liv.
(Reply) (Parent) (Thread)