?

Log in

No account? Create an account
La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

the child prodigy midget accordion [Aug. 31st, 2009|01:37 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]
[Current Music |p.p. arnold-the first cut is the deepest]

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: greenbadger
2009-08-31 08:34 pm (UTC)
thats hot.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2009-08-31 10:10 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: greenbadger
2009-08-31 10:12 pm (UTC)
haha. den var fin. jeg er aleine og spiser suppe. vil du komme bort? eller kan jeg komme på besøk?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2009-08-31 10:17 pm (UTC)
i morgen skal jeg faktisk på jobb klokken ni. er på vei til sengen.

det kjennes rart.

ellers takk!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: greenbadger
2009-08-31 10:19 pm (UTC)
muuuh, de har vors oppe, men jeg tør ikke gå opp. jeg er en pyseladd..jeg sov altfor lenge idag og er kjempevåken og ensom. jaja kaja. sove godt. suss
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2009-09-01 10:19 am (UTC)
jeg kom meg opp på jobb iaf. det vil jeg nesten klassifisere som helt utrolig.

håper du tok mot til deg og fikk litt styrkedrikk
(Reply) (Parent) (Thread)