?

Log in

No account? Create an account
an after thought - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

an after thought [Mar. 24th, 2009|12:18 am]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]
[Current Music |sparks-this town ain't big enough for the both of us]

Photobucket


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: 0ldgreg
2009-03-24 03:05 pm (UTC)
Takk (G/g)ud at barberskummet ikke blei brukt til å barbere bort øyenbrynene til Chris T. Forskjellen mellom ett suksessfult nachspiel og fyllenerver balanserer på et knivegg.

Skal også sies at Lillann ikke låg og sov gjennom hele nachspielet som det kan virke som ut i fra bildeserien. Av og til er det best å spille død når en blir jakta av et rovdyr.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2009-03-24 09:20 pm (UTC)

rovdyr?

Photobucket
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2009-03-26 12:55 am (UTC)

Re: rovdyr?

Jone?

* Ingvild
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2009-03-26 04:22 pm (UTC)

Re: rovdyr?

jah så sannelig. bergen er en pitteliten by.
(Reply) (Parent) (Thread)