?

Log in

No account? Create an account
delightful downpour: - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

delightful downpour: [Feb. 13th, 2009|06:17 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|, ]
[Current Music |blondie-picture this]

Photobucket
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: greenbadger
2009-02-20 01:18 am (UTC)
åh,for en fin detektiv du er
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2009-02-22 11:20 pm (UTC)
noen ganger. men noen ganger fniser folk når jeg går forbi dem på gaten;)
(Reply) (Parent) (Thread)