?

Log in

No account? Create an account
the horror, the pain! - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

the horror, the pain! [Nov. 19th, 2003|10:04 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]

Ikke bare er jeg litt svak for HIM sangen Sigillum Diaboli, men også HIM versjonen av Wicked Game!!!!
Det er hemskt!!!!
Måtte bare få det ut:(

(jeg liker HIM litt:/)
LinkReply