?

Log in

No account? Create an account
hei og tjo og hopp (jeg er så glad i dag) - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

hei og tjo og hopp (jeg er så glad i dag) [Oct. 31st, 2003|10:48 am]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]

I dag har jeg fått bildene jeg tok av beste kompisen min i drag. Skal legge ut et av dem i galleriet, men det får ikke bli så lenge... Det er jo litt små dårlig gjort... ehm jah, ikke si noe om det ham;)
LinkReply