?

Log in

No account? Create an account
saw wars - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

saw wars [Jul. 15th, 2008|08:08 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]
[Current Location |warsaw, poland]

an Australian asked me why i had decided to come to Warsaw, I thought about it and realized Joy Division and Bowie are to blame... is that the best or the worst reason for going some where ever? I'll be back in Krakow tomorrow, then Vienna, and then Prague for my flight home witch hopefully is changed to the 26th.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: evil_heat
2008-07-15 07:41 pm (UTC)
pretty much why i went to warsaw too. glad i did tho.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2008-07-16 01:06 pm (UTC)
I had a dream about you my last night in Berlin. We went to the Ukraine, had a blast. I woke up and talked to Tom the annoying American and kinda missed you:/
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2008-07-16 02:04 pm (UTC)

Å skape

Jeg klarer ikke å skape noe i dag. Men jeg leser deg. Hils amerikanerne fra meg.

-marte-
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2008-07-16 06:20 pm (UTC)

Re: Å skape

ikke alle dager er til for aa skape.

jeg vil til karlsoey... jeg vil brenne baal og se natur... kanskje jeg rekker det?
(Reply) (Parent) (Thread)
From: gargamell
2008-07-16 07:36 pm (UTC)

tur

Karina, skal du reise på festival med en gang du kommer hjem? Tenkte (hvis det blir litt oppslutning) at vi kunne dratt til tørvikbygd den 27 juni, med masse spill, snop og drikke, og overnatte en natt.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2008-07-17 09:09 am (UTC)

Re: tur

oi, enda vanskeligere naa.

jah jeg vil jo helt klart paa hyttetur, og jeg blir bilsyk nok paa en tur til toerrvikbygd, det er kanskje litt vel ambesioest aa tro at jeg skal overleve en tur helt til nordnorge?

hm.

kanskje flyet mitt blir avlyst saann at jeg ikke kan gjoere noen av delene og bare maa dra paa stolemen aa vaere venneloes enda litt lenger?

om sigrid og der har vors/fest paa loerdagen for aa feire min eventuelle hjemkomst kommer du da?
(Reply) (Parent) (Thread)
From: gargamell
2008-07-19 07:40 pm (UTC)

Re: tur

Tenkte meg innover på fredagen uansett, men reise hjem på lørdag, så fest høres moro ut:D
(Reply) (Parent) (Thread)