?

Log in

No account? Create an account
kiss me black - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

kiss me black [Apr. 25th, 2006|02:59 am]
Spinning 45 Ballerina
Image hosting by Photobucket
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: greenbadger
2006-04-25 01:42 pm (UTC)
oooh. dødsfett bildi!

forresten, det med sånn legge bilder slik at du ikke kan se alle opplegget... jeg prøvde å skrive html greien, men siden jeg skrev det, kom det ikke opp når jeg postet det... så vi prøver igjen. først skriver du og her i mellom er tagsene til bildene, sant? og så...skriver du det samme...altså det lj cut greien., bare etter <'en skriver du en /

dette ble litt vanskelig men som du skjønner funker det ikke å skrive det som det egentlig skal være.. mhm...løkke te!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-04-25 09:44 pm (UTC)
takk:) men jah nå kan jeg det hah! jeg er geni!
(Reply) (Parent) (Thread)