?

Log in

No account? Create an account
:making love with my fists - La Petite Mort — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

:making love with my fists [Apr. 3rd, 2007|07:04 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]
[Current Music |einstürzende neubauten-the garden]

love my new room/loves the flat/love my new flat mates/hate the fucking bed/hate not having an internet connection/love getting drunk/hate getting to drunk/love living in Bergen/hate spending money/hate my hair/love the "idea" of my hair/love bunnysrabbits/loves the queen of the television/hates all the drama/loves murder mysteries

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucketat O & K's

the sisters Stokke
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thug Love
[:by Maria]
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

faux Transvestite
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Real Clash
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Real Grrrls
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Real Style
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

me and my minemalist make-up
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

mongoloid me
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

sweet: happy
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Gansen

gansen? Oh Joy!
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Oh L0rd I Think His Gonna' Blow
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Kissy Face!
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

what am I doing? oh no mind: Kissy Face...
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

...and Kissy Arm? :D
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

crowds
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

passion of lovers
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

...again? oh those blistering, scorching, fiery red heads :)
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

boy on boy!
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

naaah
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

girl on girl
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

hihi
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Aftermath

early morning views n' shoes
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

early morning viewer
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

tha-that's all fokes
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: dustbinflower
2007-04-15 08:50 pm (UTC)
herrejesus hva jeg har gått glipp av! aldri mer tidlig retrett! OMG.

ellers er jo det mye lykke her jeg hadde gått glipp av pga englandstur . hurra for å finne bildier! smask og suss.
(Reply) (Thread)