?

Log in

No account? Create an account
love all the people: - La Petite Mort — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

love all the people: [Mar. 30th, 2007|12:29 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]
[Current Music |david bowie-station to station]

Drink, drink, drain your glass, raise your glass high.
Its not the side-effects of the cocaine Im thinking that it must be love


Oh Fudge! I spent to much money last night. But isn’t that what happens every time? It was the best day in a long time, I was so happily drunk, it was a proper weekday out, without snow and hating. The way drunk days certainty where made to be. The sunset, the ocean, drunk drunk hot hot bois, the nice, also almost everyone I like and love made an appearance yesterday, almost! and good people have good fun. If I only had gotten up fifteen minutes earlier this morning I wouldn’t have missed today’s lecture, poo poo. No dr. Phil either. I feel ill:D

Moving out tomorrow, yay! I have to pack!

Its too late - to be hateful
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
LinkReply

Comments:
From: maanebedottn
2007-03-30 04:22 pm (UTC)
Lykke til med pakkingen, dette blir spennende! Du slipper å miste bussen om morgenen også ;) Da kan du gå på hver eneste forelsning :D Jeg var på fotballpuben på onsdag og så en fotballkamp. Der traff jeg til og med estabjarte, veldig arti! Men litt flaut å komme bakfull fjerde dagen i praksis.. Var ikke så veldig bakfull da, men allikevel
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-03-30 10:04 pm (UTC)
blæh, ble ikke så jævlig mye pakking heller dah. darn. men i morgen i morgen.

i fremtidne skal jeg aldri drikke noe annet en hjemmepils, spantepils, finne/stjele-pils og alderspils. den beste pilsen i bergen for ikke å si verden.

åh du din lille rumisbruker, blir ikke lenge til du sitter på den andre siden av pulten nej, og dette mener jeg ikke ass, men jeg bare prøver å være litt humoristisk. alle kommer joh bakfulle på jobben een eller annen gang, best å få det unnagjort sånn at de vet hva de har i vente;)
(Reply) (Parent) (Thread)