?

Log in

No account? Create an account
:pretty awful stuff - La Petite Mort — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

:pretty awful stuff [Mar. 23rd, 2007|12:57 am]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]
[Current Mood |functioning]
[Current Music |[ingenting]-punkdrömmar]

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: lazerkid
2007-03-25 11:01 pm (UTC)
smoke and mirrors/light and magic
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dustbinflower
2007-03-23 12:56 pm (UTC)
en meget tiltalende blend av 30- og 50-tallet kjære. Og den lipglossen ante vel ikke at det var modelloppdrag den primært skulle brukes til? Skjebnen er en lykkelig faktor noen ganger.

Smask og suss for pene Karina!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-03-25 11:03 pm (UTC)
begge lipglossene, altså både sweet coconut og jordbær-greien gikk gjennom mange runde audissons før de ble endelig valgt.
(Reply) (Parent) (Thread)