?

Log in

No account? Create an account
I'm glad I'm not tanned or ordinary - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

I'm glad I'm not tanned or ordinary [Mar. 5th, 2007|05:42 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Current Music |belle & sebastian-I'm waking up to us]


or a silly anerkAIst
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: evil_heat
2007-03-05 05:36 pm (UTC)
i love yr icon
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-03-05 06:01 pm (UTC)
someone noticed.... I actually worked hard on this one, but it's not perfect

Photobucket - Video and Image Hosting
this is;)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dustbinflower
2007-03-06 01:20 am (UTC)
er det venner av oss det der? jeg skulle ønske Herman Friele ville si noe om Ungdomshuset, han har alltid interessante holdninger fra sitt ståsted En Annen Planet Enn Andre Mennesker.

Det er uansett et svært smashing ikon du har der. Svært vakkert mein liebling Marlene.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-03-06 09:56 am (UTC)
tja, jeg vil faktisk påstå at mesteparten av dem er mennesker vi har et litt ambivalent forhold til. haha.

herman skulle stilt seg opp med ropert og servert noen velvalgte gloser, så kanskje revolusjonærbarna hadde skjerpet seg litt. lært forskjell på konsulat og ambasade f.eks. imho så hadde en bedre aksjon hadde f.eks vært å rydde danmarksplass for søppel. menmen, ikke "punk und glory" nok.

(jeg prøver å være jean harlow, men med henne og marlene er det sånn potet-potat så thankz hunni;))
(Reply) (Parent) (Thread)