?

Log in

No account? Create an account
ah wondershön - La Petite Mort — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ah wondershön [Feb. 8th, 2007|03:30 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: lazerkid
2007-02-08 05:23 pm (UTC)
jeg tenker faktisk mye på billy elliot fortiden. vil se den igjen. fant den siste scenen lagt ut på youtube, og det er min favoritt scene. jeg blir rørt til tårer av den hver gang.

jeg har også slimhoste:D på lørdag jobber jeg til seks jeg også, og så må jeg til pappaen min og spise middag, for det har jeg lovet for lengst. men kan joh ta en tur på byen etter det? kanskje, om jeg har orken til det.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: bananrullekake
2007-02-09 02:24 pm (UTC)
OMG! Var rene steinervibbene her... Svimmel!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-02-09 11:02 pm (UTC)
åh...skulle ønske jeg var steinerbarn
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: bananrullekake
2007-02-10 12:27 am (UTC)
Hehee.. vil du lære eurytmi skal eg lære deg det! .. Bring a stick and we'll rule the world.. Baklengse åttetall og synkron kasting! Jippiii!
(Reply) (Thread)