?

Log in

No account? Create an account
dotdot - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

dotdot [Feb. 8th, 2007|12:05 am]
Spinning 45 Ballerina
Photobucket - Video and Image Hosting
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: xmauix
2007-02-08 02:50 pm (UTC)
du er så søt der:O skjegge/røyke mann;D
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-02-08 05:21 pm (UTC)
det er for å vise at jeg ikke bare er søt men tøffere enn toget også. og at jeg røyker. *töff*
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: greenbadger
2007-02-08 03:35 pm (UTC)
jeg vil på quiz!blæblæ blæ!hvordan gikk det nå på onsdag?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-02-08 05:20 pm (UTC)
tror ikke noen dro... jeg var iaf syk, det er kjedelig å være syk.
(Reply) (Parent) (Thread)