?

Log in

No account? Create an account
lolz: did I ever look drunker? - La Petite Mort — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

lolz: did I ever look drunker? [Nov. 30th, 2006|07:54 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Current Music |smiths]

Photobucket - Video and Image Hosting
Hello lads
It’s the combination of the utter witlessness in the eyes, the come hither subtext and the ever so “charming“ smile. Priceless.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: xmauix
2006-11-30 07:00 pm (UTC)
omg. Nå kommer guttene til å stå i kø
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-12-01 08:32 pm (UTC)
jeg syns plutselig ikke at det å gå på byn å drikke meg drita er en særlig god strategi for å finne kjærligheten lenger;)
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: lazerkid
2006-12-01 08:30 pm (UTC)
kiss me lover
(Reply) (Parent) (Thread)