?

Log in

No account? Create an account
big ego pict post - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

big ego pict post [Nov. 21st, 2006|05:57 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]
[Current Music |specimen-hex]


Photobucket - Video and Image Hostingsyphilitic baby
Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Rocket in my pocket -Billy
Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Lady like
Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: lazerkid
2006-11-21 05:32 pm (UTC)
flott, var det jeg prøvde på:D
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: evil_heat
2006-11-21 07:06 pm (UTC)
awww yr like a little doll and i want to eat you xx
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-11-21 08:02 pm (UTC)
Ih, and there’s more than a enough of me to go around

xx
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: lazerkid
2006-11-21 11:17 pm (UTC)
really? jeg har sikkert hatt eksmen fredag den 15. desember og dah er det jule-dominion. får jeg lov til å tarte deg opp og trekke deg ned (ned, ned) i det obskure/det obskøne/det okkulte? for det hadde vært moro.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dustbinflower
2006-11-22 03:38 am (UTC)
den første setter meg ut av spill drop dead gorgeous
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-11-22 04:32 pm (UTC)
eg elskar å væra gifster:D
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: xmauix
2006-11-22 07:35 pm (UTC)
IIIH! s¨å pen;D
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-11-23 03:26 am (UTC)
and thats why I luv you:DDDD
(Reply) (Parent) (Thread)