?

Log in

No account? Create an account
La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

dette syns jeg faktisk at alle skal vite: [Oct. 22nd, 2006|04:02 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]

[fjortiz innlegg men dog]

går det ann å være så usansynlig tett i pappen!?

http://zz-one.livejournal.com/1300.html

også mot Kine dah, som faktisk er så snill som dagen er lang!

teitinger!
LinkReply