?

Log in

No account? Create an account
visuals - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

visuals [Sep. 26th, 2006|10:47 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|, ]
[Current Mood |done for the day]
[Current Music |erlend and steinjo-crazy cats]

Photobucket - Video and Image Hosting
my station at work
I met Ida in town. We went to Jacobs.

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
Ida has quit biting here nails. Look how much they’ve grown!

Photobucket - Video and Image Hosting
We met Peter and he had lunch with us.

I went home to eat at two and than:


I went to work

Photobucket - Video and Image Hosting
It rained

Photobucket - Video and Image Hosting
I’m so hot people should see me over the telephone

Photobucket - Video and Image Hosting
Bjørn was there, and his presence always makes me happy
(cuz he looks sort of like a cartoon)

Photobucket - Video and Image Hosting
We smoked

Photobucket - Video and Image Hosting
And I had cuddle with Sabina

Photobucket - Video and Image Hosting
Than we smoked some more

Photobucket - Video and Image Hosting
And Jette joined us

Photobucket - Video and Image Hosting
The elevator ride down pose

Photobucket - Video and Image Hosting
By the end of the evening Peter came to work...

Photobucket - Video and Image Hosting
...and Irina<3

Then Bjørn drove me home, cause he looks like this:

Photobucket - Video and Image Hosting

Remeber?

[Such A Nice Boy]
(We sang to Bowie the entire way)

LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: lazerkid
2006-09-26 10:31 pm (UTC)
jah!

savner duh ikke virkeligheten?
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
[User Picture]From: lazerkid
2006-09-27 12:17 pm (UTC)
jeg førstår joh litt at det er fælt å gå rundt med gugg i ansiktet. har joh litt erfaring der. men er det ikke viktigere å gjøre noe enn å se bra ut mens duh gjør det? jeg og ida skal gå på cafe i ettermiddag. vågen er stengt så vi havner sikkert på jacobs, og der er det ingen kule som går. smil så huden sprekker å sjal deg sjæl. bli med, lukt våt... ikke dø. om du dør så gror det joh aldri!
(Reply) (Parent) (Thread)