?

Log in

No account? Create an account
fill your heart with beer - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

fill your heart with beer [Sep. 14th, 2006|02:26 am]
Spinning 45 Ballerina
[Current Mood |ih]
[Current Music |sound of my smile]

Thinking about myself and beer and homosexuality. I love the people at work, especially the ones I don’t hate. I love Peter Leite for buying me beer this evening. I love my life philosophy. My philosophy is to be generous, if there’s something positive on you’re mind about someone else than utter it, yes tell them. Tell people personal stuff about yourself that’s good and will make them respect you. Fuck the nice people you are attracted to. Buy people beer if you can afford it. Love yourself as much as you love people around you and beer. (Don’t worry my firends, I’m still the same hateful shit I always was, don’t smile at people who’d you much rather spit in the eye.)

The end.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: dustbinflower
2006-09-14 12:27 am (UTC)
smask min kjære beauty jeg savner deg og jeg vil gjerne være med ut på lørdag? hva er det for artige greier? jeg liker filosofiene dine når du har drukket. eller når du poster. hihi hulla!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-09-14 10:54 am (UTC)

lotte sin kjære åpner sitt hus for festivitass i og med at lotte må jobbe masse i helgene fremover. estaene kommer med australienske kjærester og slekt etc., medmennesker fra jobben, geir m. venner og duh! jah duh... og på toppen av kaken ruben sine venner. folk som frivelig går på sjøboden! jeg ser litt på det som et slags absurd sosialt eksperiment som jeg absolutt vil at duh skal delta på, og om alt skulle gå til helvette så kan duh eventuelt bare stikke hjem å ta deg en dusj siden duh ikke bor så langt fra alt sammen. eventuellt redde meg og ta meg med ut på heftig bytur jeg sent vil glemme;)

i syv åtte tiden der med akvariet!
(Reply) (Parent) (Thread)
From: geek_bergen
2006-09-14 12:38 pm (UTC)
i think i have the exact same life-philosophy as you.. sweet..
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-09-14 02:34 pm (UTC)
Do you really think so? Cuz I always thought I was a real bitch compared to you;)
(Reply) (Parent) (Thread)