?

Log in

No account? Create an account
roskildebilde - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

roskildebilde [Aug. 3rd, 2006|11:48 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|, ]

Photobucket - Video and Image Hosting
Waiting for the Happy Mondays
Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
Frog with pilsner

Photobucket - Video and Image Hosting
Ruben and Lotte

Photobucket - Video and Image Hosting
øystein and inger flise

Photobucket - Video and Image Hosting
Jokke with ukulele
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: dustbinflower
2006-08-03 09:47 pm (UTC)
omg YMCA hatt!!

du er svært vakker min kjære. Også vil jeg ha damned tskjorten din.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-08-03 09:53 pm (UTC)
haha, jeg ser på den mer som en snill nazihatt (siden den egentlig er tysk kommunist). nåh har jeg satt mumitrollet på den dah, så nåh er den bare roxz0r
(Reply) (Parent) (Thread)