?

Log in

No account? Create an account
must have this shoe [and it’s stiletto sister] - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

must have this shoe [and it’s stiletto sister] [Jul. 11th, 2006|08:07 pm]
Spinning 45 Ballerina
Photobucket - Video and Image Hosting
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: dustbinflower
2006-07-11 11:05 pm (UTC)
åh så utrolig kinky og pene de var!! Finnes det et bilde av stilett versjonen? Ju møst have darling!!

Jeg har internett hjemme nå!!! Hulla!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-07-12 11:53 am (UTC)
internett er så bra, og du er best på nett:)

jeg vil ligge med stilettversjonen om natten, tolk det som du vil! på buffalo sin hjemmeside (for uæ hurrah, det er buffalo sko!!) så hadde de bare bilder av dem i sort og sølv... jeg skal såklart ha de røde!


hirr hirr
(Reply) (Parent) (Thread)