?

Log in

No account? Create an account
La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

drar til roskilde i morgen tidlig [Jun. 28th, 2006|12:25 am]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]

Photobucket - Video and Image Hosting

[faen så skummelt at geir ikke har satt opp teltet vårt, nå må vi sikkert på øst campen. bu-hu!]
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: ninjabunni
2006-06-28 09:08 pm (UTC)
du er limm teh sex da ass.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-07-03 11:24 pm (UTC)
go såmmr:D:D
(Reply) (Parent) (Thread)