?

Log in

No account? Create an account
prescription druggies - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

prescription druggies [Jun. 23rd, 2006|03:09 pm]
Spinning 45 Ballerina
My doctor is the best, and he told me what was wrong with me (bonus: no judgements about my cigarette habit) and gave me all the prescriptions I needed in just about ten minutes. Hurray!
He said I should be fine in a couple of days... oh I hope he’s right.

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

[penicillin and really bad ass morphine cough-syrup, the big guns]
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: lazerkid
2006-06-23 01:19 pm (UTC)

jahsåmen

vel, den andre hostesaften faktisk virket slimfortynnende... på meg, (altså, dah jeg gikk på den fikk jeg hostet opp ca. tre ganger så mye slim som dah jeg stoppet med den.) ...ikke at det å hoste opp masse slim virktet å være løsningen på noe som helst, jeg er for tiden veldig fornøyd med morfinen min:)
(Reply) (Parent) (Thread)