?

Log in

No account? Create an account
I feel pretty! - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

I feel pretty! [May. 31st, 2006|11:46 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]

Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: ninjabunni
2006-05-31 09:49 pm (UTC)
oj, du er blond gitt! søt da!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-05-31 09:54 pm (UTC)

:)

det er litt stort for meg faktisk
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ninjabunni
2006-05-31 10:17 pm (UTC)

Re: :)

du lille homo? har du en msnuuuü?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-05-31 10:50 pm (UTC)

Re: :)

mhm, og du er på den, og jeg var nettopp på den og logget meg av...heter kjempefint fengsel og skal sove. msn er så utrolig til å bli trøtt av!
(Reply) (Parent) (Thread)