?

Log in

No account? Create an account
:Www.EEE - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

:Www.EEE [May. 28th, 2006|12:28 am]
Spinning 45 Ballerina
I need to update once more today, cause me and Charlotte are going to Roskilde. WoW!
LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: lazerkid
2006-05-27 10:43 pm (UTC)
vi mellomlander både frem og tilbake. tror vi flyr med SAS men hun fant dem hos et eller annet o.l reiseselskap.

ca. klokken to fra bergen via stavanger: det er onsdag 28.

nesten klokken seks fra københavn via oslo
i bergen halv ni ca.
(Reply) (Parent) (Thread)