?

Log in

No account? Create an account
hard rock halleluja - La Petite Mort — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

hard rock halleluja [May. 21st, 2006|03:23 am]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|, ]

gud er ond, og gud er død. vi nærmer oss atomkrig og det ser stygt ut for menneskeheten så vel som hjemmeeksamen. (styggere ut for skoleeksamen.)

samtidig ønsker jeg Finland til lykke med kveldens seier. jeg er så stolt på deres veiene for det er joh alltid fint når en grand prix underdog reiser seg opp og vinner hele driten. hurra for en skikkelig fengende godlåt og en latterlig scene opptreden som i GP sammenheng ikke kan måle seg med noe siden Moskau Moskau. det er nesten en trøst.

susser på deres latexmasker
LinkReply