?

Log in

No account? Create an account
New Year's Eve - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

New Year's Eve [Jan. 18th, 2013|05:47 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|, ]
[Current Music |siouxsie & the banshees-il est ne le divin enfant ]

forsideimm019_19
imm021_21
imm020_20
imm001_1
imm002_2
imm000_0
imm014_14
talltall
imm018_18
imm014_17A
imm017_20A
imm013_15A
imm004_4
imm000_00A
imm015_18A
imm023_23
imm024_24
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: greenbadger
2013-01-20 06:22 pm (UTC)

LYKKE

for noen deilige bilder! ELSKER bildet av Sigg og Åsne! de ser så syyyykt glad ut :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dustbinflower
2013-01-20 06:40 pm (UTC)
OMG dere er så fine. Elzk x 1000
(Reply) (Thread)