?

Log in

No account? Create an account
jeg liker å være full i muséhagen - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

jeg liker å være full i muséhagen [May. 9th, 2006|01:29 am]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|, ]

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

ROCK AND ROLL FISKEBOLL! lol
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: helge
2006-05-09 12:50 am (UTC)
Ett sted jeg fortsatt ikke har drukket.

Ser ut som en bra kveld.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-05-09 10:34 pm (UTC)
your missing out hunnibun
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: helge
2006-05-09 10:49 pm (UTC)
will have to stop missing out then, won't I.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-05-09 11:05 pm (UTC)
si i fra om du vil drikke en kveld denne uken da.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: helge
2006-05-09 11:22 pm (UTC)
Eneste drikken jeg har er campari, og penger finnes ikke før om en drøy uke for min del. Har du en halvannenliter appelsinjuice til overs er jeg fullstendig med.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-05-09 11:49 pm (UTC)
hjemmeeksamen neste uke jeg da, men jeg fant masse penger... i bankkontoen min. så en appelsinjuice kan jeg fikse. torsdag eller fredag? eller? blæh...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: helge
2006-05-10 08:35 am (UTC)
Fridays I'm in love
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-05-10 06:54 pm (UTC)
liker også fredager, du har mitt nummer
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: greenbadger
2006-05-11 09:37 pm (UTC)
jippi ai ai!!
(Reply) (Thread)