?

Log in

No account? Create an account
… - La Petite Mort — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 19th, 2012|08:36 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|, , ]
[Current Music |kinks-big black smoke]

Photobucket


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
LinkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2012-01-20 09:47 pm (UTC)
du har en fryktelig fin blogg. jeg blir glad når det kommer nye innlegg.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2012-01-21 05:48 pm (UTC)
hjertelig takk, jeg blir glad når noen kommenterer:)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: hepatosarkom
2012-01-21 09:46 pm (UTC)
smått okkult/ritalistisk/esoterisk det konsertbildet
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2012-01-25 10:34 am (UTC)
syns det ser ut som ett cover til en plate jeg ikke kommer til å like. 8.7 rating på pitchfork dog.
(Reply) (Parent) (Thread)