?

Log in

No account? Create an account
in the last moments of 2011 - La Petite Mort — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

in the last moments of 2011 [Jan. 16th, 2012|08:13 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|, ]
[Current Music |eddy murphy-party all the time]

PhotobucketPhotobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: hepatosarkom
2012-01-21 09:54 pm (UTC)
stjerneskuddbildene av deg og maria blir identiske som tumbnail på fb.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2012-01-22 11:26 am (UTC)
Photobucket
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: hepatosarkom
2012-01-25 09:41 am (UTC)
HELT identisk!


(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2012-01-25 10:01 am (UTC)
fint mønster sant? kunne vært en genser seint på nittitallet.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: hepatosarkom
2012-01-25 05:56 pm (UTC)
Photobucket
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dustbinflower
2012-02-04 03:55 pm (UTC)
åååååååååå de er så fine!
(Reply) (Thread)