?

Log in

No account? Create an account
eg er ven på mitt eiga vis, for herren gjer ikkje… - La Petite Mort — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 31st, 2011|12:51 am]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|, ]
[Current Music |sylvie vartan-par amour ou par pitié]

PhotobucketPhotobucket

Photobucket

eg er ven på mitt eiga vis,
for herren gjer ikkje feil.
eg er på rett veg unge!
eg vart fødde slik.
LinkReply