?

Log in

No account? Create an account
1st September 2011 - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 1st, 2011|09:26 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]

Photobucket
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: hepatosarkom
2011-09-10 01:47 pm (UTC)
hvor er denne fra?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2011-09-11 11:57 am (UTC)


klarer ikke å forstå om dette er veldig stili, eller helt forkastelig. tror derfor at det kanskje er litt meh. med unntak av neonparykkene, spandex mannen og disse skoene:

Photobucket

Edited at 2011-09-11 11:58 am (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)