?

Log in

No account? Create an account
«everybody's got a hungry heart» - La Petite Mort — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

«everybody's got a hungry heart» [May. 12th, 2011|01:50 am]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]

LinkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2012-08-12 11:17 pm (UTC)

Fin

Jeg bruker natten på å lese bloggen din, og høre på musikken din. Begynner nesten å grine av alt som er så fint. Du er så fin, Karina! Og denne tegningen er genial.
-Marte
(Reply) (Thread)