?

Log in

No account? Create an account
… - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 25th, 2010|02:04 am]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|, , ]
[Current Music |townes van zandt - our mother the mountain]

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: 0ldgreg
2010-06-07 11:09 am (UTC)

:)

Det er noe vakkert med bilde av Sigrid i bunad. Kanskje kontrasten nasjonalromatikk (søt jente i bunad, husmannsvindu med blå karmer, vårgrønt bjørketre) vs realisme (tomme flasker, inne, avskrudd tv) :P

Er det Bowie nede til høyre i bilde av deg gjennom speilet forresten?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2010-06-12 11:09 pm (UTC)

Re: :)

for en herlig analyse.

det er bowie jah, hver dag ser jeg på meg selv, så bowie, så marlene d. thinspiration indeed, men så langt har det ikke hatt noen effekt.
(Reply) (Parent) (Thread)