?

Log in

No account? Create an account
ida is going:_( - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ida is going:_( [May. 1st, 2006|08:59 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]


Photobucket - Video and Image Hosting
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: greenbadger
2006-05-01 10:07 pm (UTC)
ehm...tatt et frimerke for mye?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-05-02 12:29 pm (UTC)
en språklig forvirring etter noe røykbart materiale som antageligvis var litt firmerke også;)
(Reply) (Parent) (Thread)